Skip to main content


 
Bild/Foto

𝙎𝙖𝙞 𝙘𝙖𝙧𝙤 24, 𝙩𝙞 𝙖𝙨𝙥𝙚𝙩𝙩𝙖𝙫𝙤 𝙙𝙖 𝙪𝙣 𝙖𝙣𝙣𝙤, 𝙣𝙤𝙣 𝙢𝙞 𝙨𝙖𝙧𝙚𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙞𝙢𝙢𝙖𝙜𝙞𝙣𝙖𝙩𝙖 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙤 𝙞𝙡 𝙢𝙤𝙣𝙙𝙤 𝙞𝙣 𝙥𝙞𝙖𝙯𝙯𝙖, 𝙩𝙞 𝙜𝙞𝙪𝙧𝙤, 𝙢𝙞 𝙝𝙖 𝙖𝙡𝙯𝙖𝙩𝙤 𝙡'𝙖𝙪𝙩𝙤𝙨𝙩𝙞𝙢𝙖 𝙖 𝙡𝙞𝙫𝙚𝙡𝙡𝙞... 𝙍𝙞𝙚𝙨𝙘𝙤 𝙖𝙣𝙘𝙤𝙧𝙖 𝙖𝙙 𝙚𝙨𝙨𝙚𝙧𝙚 𝙛𝙞𝙚𝙧𝙖 𝙙𝙞 𝙣𝙤𝙞 𝙧𝙖𝙜𝙖𝙯𝙯𝙞, 𝙥𝙚𝙧𝙘𝙝𝙚 𝙨𝙞, 𝙨𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙣𝙤𝙞 𝙘𝙤𝙣 𝙡'𝙖𝙞𝙪𝙩𝙤 𝙙𝙞 @gretathunberg 𝙖 𝙢𝙪𝙣𝙞𝙧𝙘𝙞 𝙙𝙞 𝙘𝙖𝙧𝙩𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙚 𝙪𝙧𝙡𝙖, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤 𝙞𝙡 #climatechange 𝙘𝙝𝙚 𝙘𝙞 𝙤𝙨𝙩𝙖𝙘𝙤𝙡𝙖 𝙞𝙡 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧𝙤. #climatestrike #pollution #saveourseas #savetheplanet #fridaysforfuture @fridaysforfutureitalia